Baxter Czech

Veřejně přístupná odborná informační služba o lečivých přípravcích

Podmínky použití

Vítají vás webové stránky společnosti Baxter. Informace uvedené na těchto stránkách jsou určeny pouze pro všeobecné informační a vzdělávací účely. Používáním těchto stránek souhlasíte s tím, že na těchto stránkách budete zavázáni k dodržování Podmínky použití. Před přístupem na tyto webové stránky si prosím přečtěte Podmínky použití. Přístupem na tyto stránky nebo jejich používáním souhlasíte bez omezení s tím, že jste vázáni Smluvními podmínkami. Pokud s dodržováním a závazkem k dodržování těchto Smluvních podmínek nesouhlasíte, nemusí vám být umožněn přístup na tyto stránky a jejich používání nebo stahování materiálů. Společnost Baxter si vyhrazuje právo kdykoli Podmínky použití změnit.

Nic na těchto webových stránkách by nemělo být chápáno jako poskytování poradenství nebo doporučování jakéhokoli rozhodnutí či postupu souvisejícího s vaším zdravím nebo se zdravím ostatních. Pokud jste pacient, měli byste se ohledně jakýchkoli otázek týkajících se vašeho zdraví nebo před rozhodnutím o léčbě poradit s lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotníkem. Pokud jste lékař nebo jiný kvalifikovaný zdravotník, neměli byste dovolit, aby obsah těchto webových stránek nahrazoval váš lékařský posudek, kterého je při vyhodnocování informací na těchto stránkách zapotřebí.

Stránky společnosti Baxter mohou obsahovat informace o produktech, zdravotních podmínkách a související léčbě. Společnost Baxter netvrdí, že materiály uvedené na stránkách jsou vhodné nebo dostupné k použití mimo území zamýšlených příjemců. Ti, kteří se rozhodnou pro přístup na tyto stránky z jiných lokalit, tak činí z vlastního podnětu a odpovídají za dodržování místních zákonů, pokud a do míry, do které se tyto zákony vztahují. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být vykládána jako doporučování nebo propagace jakéhokoli produktu nebo jako indikace pro jakýkoliv produkt, který nebyl schválen zákony a předpisy země, kde se nachází čtenář.

Společnost Baxter respektuje soukromí uživatelů svých webových stránek. Viz Privacy Policy vysvětlující práva a povinnosti uživatelů v souvislosti s informacemi zveřejněnými na tomto webu..

I přes vynaložené úsilí, které má zajistil, aby informace na těchto webových stránkách byly přesné, úplné a aktuální, společnost Baxter výslovně odmítá jakoukoli záruku nebo zastoupení ohledně přesnosti, úplnosti nebo platnosti těchto informací. BEZ OMEZENÍ NA VÝŠE UVEDENÉ, JE OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, „JAK JE K DISPOZICI“ A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. V OBSAHU A NA TĚCHTO STRÁNKÁCH MŮŽE DOCHÁZET K PRODLEVÁM, OPOMENUTÍM NEBO NEPŘESNOSTEM. SPOLEČNOST BAXTER A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEZARUČUJÍ PŘESNOST, ÚPLNOST, VČASNOST, NEPORUŠENÍ, NÁZEV, PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL OBSAHU NEBO WEBU SAMOTNÉHO A TÍMTO ODMÍTÁME JAKÉKOLI TAKOVÉ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST BAXTER NETVRDÍ ANI NEZARUČUJE, ŽE OBSAH TĚCHTO STRÁNEK NEOBSAHUJE VIRY, KTERÉ BY MOHLY NAKAZIT VAŠE POČÍTAČOVÉ VYBAVENÍ NEBO JINÝ MAJETEK PO VAŠEM PŘÍSTUPU, POUŽÍVÁNÍ NEBO PROHLÍŽENÍ TOHOTO WEBU, PO STAHOVÁNÍ JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ, DAT, TEXTU ČI OBRÁZKŮ ČI PO PROHLÍŽENÍ VIDEA NEBO POSLECHU AUDIA Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK.

Souhlasíte s tím, že společnost Baxter a její přidružené společnosti a jejich vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci a zástupci budou nevinni vůči jakýmkoli nárokům, ztrátám, závazkům a výdajům (včetně poplatků za právní zastoupení) vyplývajících nebo souvisejících s (i) vaším porušením těchto Podmínek použití nebo (ii) vaším přístupem či použitím těchto webových stránek nebo jejich obsahu.

Tyto webové stránky mohou obsahovat reference nebo odkazy na jiné webové stránky spravované třetími stranami, nad nimiž společnost Baxter nemá žádnou kontrolu. Tyto odkazy jsou uváděny jen pro vaše pohodlí. Stejně tak mohou být tyto stránky zpřístupněny z odkazů třetích stran, nad nimiž společnost Baxter nemá žádnou kontrolu. Společnost Baxter neposkytuje žádnou záruku ani zastoupení jakéhokoli druhu, pokud jde o přesnost, platnost nebo úplnost informací obsažených na těchto webových stránkách, a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo újmy jakéhokoli druhu vyplývající z tohoto obsahu nebo informací. Uvedení odkazu třetí strany neznamená souhlas nebo doporučení společnosti Baxter.

S výhradou platných podmínek stanovených v našem Privacy Policy, jakákoli komunikace nebo jiný materiál, který nám pošlete přes internet nebo s využitím webové stránky Baxter elektronickou poštou nebo jinak, jako jsou jakékoli dotazy, komentáře, návrhy nebo podobně, je a bude považována za nedůvěrnou a společnost Baxter bude pokud jde o takové informace, nemají žádnou povinnost. Společnost Baxter má právo používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v takové komunikaci pro jakýkoli účel, včetně, ale bez omezení na, vývoje, výroby a marketingu produktů.

Všechny ochranné známky, obchodní značky a loga zobrazené na těchto webových stránkách („ochranné známky“) jsou registrované a neregistrované ochranné známky společnosti Baxter, jejích přidružených společností nebo třetích stran. Nic na těchto webových stránkách by nemělo být vykládáno jako implikované udělení překážky uplatnění žalobního nároku nebo jakékoli licence či práva na ochranné známky bez výslovného písemného souhlasu společnosti Baxter nebo příslušné třetí strany. Použití nebo zneužití těchto ochranných známek či jiných materiálů, s výjimkou případů povolených v tomto dokumentu, je výslovně zakázáno a může být v rozporu s autorským zákonem, zákonem o ochranných známkách, právem na soukromí a publicitou a předpisy a stanovami o komunikaci.

Bez písemného svolení společnosti Baxter nesmíte šířit, upravovat, přenášet, opakovaně používat, přeposílat nebo používat obsah webových stránek k veřejným nebo komerčním účelům, a to včetně textu, obrázků, zvuku nebo videa. Vše, co na těchto webových stránkách vidíte nebo čtete, by mělo být považováno za chráněné autorskými právy, pokud není uvedeno jinak, a nesmí být používáno, s výjimkou podmínek uvedených v Podmínkách použití nebo v textu na webové stránce, bez písemného souhlasu společnosti Baxter. Společnost Baxter nijak nezaručuje, že vaše použití materiálů na webových stránkách nebude porušovat práva třetích stran, které nejsou ve vlastnictví nebo přidružené ke společnosti Baxter. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být vykládána jako udělující překážku uplatnění žalobního nároku nebo jakoukoli jinou licenci či právo na základě patentů a autorských práv společnosti Baxter nebo jakékoli třetí strany.

Výhledová prohlášení. Záležitosti řešené na těchto webových stránkách, které nejsou historickými fakty, zahrnují výhledová prohlášení týkající se finančních výsledků společnosti, aktivit rozvoje podnikání, kapitálové struktury, plánů úsporných opatření, průběžného řízení R&D včetně výsledků klinických zkoušek a plánovaných uvedení produktů na trh a také výhledů. Tato prohlášení vycházejí z předpokladů mnoha důležitých faktorů, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od výsledků ve výhledových prohlášeních a patří mezi ně následující: poptávka a tržní přijetí rizik pro nové a stávající produkty; rizika vývoje produktů; kvalita produktů či bezpečnost pacientů; kontinuita, dostupnost a stanovení cen přijatelných surovin a dodávek součástí; neschopnost včas vytvářet dodatečnou výrobní kapacitu nebo jiné výrobní nebo dodavatelské obtíže (včetně následků přírodní katastrofy nebo jiným vlivem); porušení nebo selhání systémů informačních technologií společnosti, včetně kybernetického útoku; budoucí postupy regulačních a dalších vládních orgánů, včetně FDA, ministerstva spravedlnosti, generálního prokurátora v New Yorku a zahraničních regulačních agentur; selhání s ohledem na programy zajištění souladu s právními předpisy; budoucí akce třetích stran, včetně plátců; reforma zdravotnictví v USA a další globální úsporná opatření; politiku tvorby cen, úhrady, zdanění a rabatu vládních agentur a soukromých plátců; vliv konkurenčních produktů a cen, včetně generické konkurence, zpětného dovozu léků a rušivých technologií; globální, obchodní a daňové politiky; přesná identifikace a realizace rozvoje podnikání a příležitostí v oblasti výzkumu a vývoje a realizace očekávaných přínosů; schopnost prosazovat vlastní nebo zakoupené patenty či patenty třetích stran zabraňující nebo omezující výrobu, prodej nebo použití daných produktů či technologií; dopad celosvětových ekonomických podmínek; kolísání devizových a úrokových sazeb; jakákoli změna právních předpisů týkajících se zdanění příjmů (včetně současné nebo budoucí daňové reformy) včetně příjmů získaných mimo Spojené státy; kroky daňových orgánů v souvislosti s probíhajícími daňovými audity; ztráta klíčových zaměstnanců nebo neschopnost najít a přijmout nové zaměstnance; výsledky probíhajících nebo budoucích soudních sporů; přiměřenost peněžních toků společnosti z operací za účelem splnění stávajících hotovostních závazků a financování jejího investičního programu a další rizika identifikovaná v nejnovější verzi formuláře 10-K společnosti Baxter a v dalších dokumentech Komise pro cenné papíry a burzy, které jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Baxter. Společnost Baxter se nezavazuje k aktualizaci svých výhledových prohlášení./p>

Tyto Smluvní podmínky a vaše používání těchto webových stránek se řídí zákony Spojených států amerických a státu Illinois, bez ohledu na jejich zásady kolize práva. Veškeré právní kroky nebo řízení související s těmito stránkami budou podány výlučně u federálního nebo státního soudu příslušné jurisdikce ve státě Illinois.

Pokud je jakékoli ustanovení těchto Smluvních podmínek považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, musí být toto ustanovení oddělitelné bez ovlivnění vymahatelnosti všech zbývajících ustanovení. Společnost Baxter si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo odstranit materiály z těchto webových stránek podle vlastního uvážení.